Algemene voorwaarden

Factuur en betaling
Je krijgt een factuur per mail of desgewenst op papier. De factuur kan worden betaald per IBAN overschrijving of middels een betaalverzoek link met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur kun je ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

Praktijk Eigenwijs Gezonder, Tjarda Garlich, is lid van de AVIG en opgenomen in het AGB-register en BIG-geregistreerd. Door deze voorwaarden kunnen de consulten de (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van je verzekeraar wat er vergoed wordt.

Annulering
Natuurlijk kan het voorkomen dat j ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet door kan gaan. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven (weekenddagen uitgezonderd). Bij te laat annuleren worden kosten in rekening gebracht. Annulering graag telefonisch of per email doorgeven.

Dossiervoering
De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Je hebt het recht je dossier op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, maximaal 20 jaar na het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of andere betrokkenen.

Aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van gezondheid en eventuele andere behandelingen.
Eigenwijs Gezonder is niet aansprakelijk voor materiele schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging, tijdens of na een bezoek aan praktijk Eigenwijs Gezonder.
Praktijk Eigenwijs Gezonder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Eigenwijs Gezonder tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

AVG
Praktijk Eigenwijs Gezonder houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover vindt je meer informatie in de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.